Ga naar de inhoud

De prestatieafspraken vormen de leidraad voor de lokale samenwerking tussen huurdersorganisaties,
woningcorporaties en de gemeente op het gebied van wonen. Daarin leggen we concreet vast welke
resultaten we willen bereiken en welke procesafspraken we maken voor de komende jaren. Deze afspraken
maken we in het perspectief van ons ambitiekader 2021-2025 onder de titel ‘Samenwerken aan een thuis
voor iedereen’, waarbij een ongedeelde gemeente met vitale wijken en dorpen de rode draad vormt. Dit
ambitiekader vormt onze gezamenlijke bijdrage aan het wonen in Groningen in afstemming met de
gemeentelijke Woonvisie.

Ondertussen is in juni 2022 het nieuwe college van B&W gestart met een coalitieakkoord “ Het begint in
Groningen, voor wat echt van waarde is”. Daarin is onder meer een verhoogde ambitie opgenomen voor de
bouw van sociale huur- en betaalbare koopwoningen en een grootschalige duurzaamheidsslag. Om deze
ambities te kunnen verwezenlijken is ook inzet van de Rijksoverheid nodig. Hier zullen gemeente,
corporaties en andere partijen bij het rijk op aandringen via het opstellen van een zogenaamd ‘Gronings
Woonbod’.

In het Woonbod geven we de opgave en ambities in Groningen weer richting het Rijk. In 2023
werken we dit verder uit.
Naast het aantreden van het nieuwe college hebben het afgelopen jaar enkele ontwikkelingen onze
ambities zodanig beïnvloed dat ze ook effect hebben op onze prestatieafspraken. We lopen ze kort bij
langs en geven aan hoe dit in de afspraken tot uiting komt.

Wil u de prestatieafspraken lezen, klik hieronder op de link.

Prestatieafspraken Groningen 2023