Ga naar de inhoud

Inleiding
Voor u liggen de Prestatieafspraken voor 2024. Het belangrijkste, gezamenlijke vertrekpunt
hiervoor is het Ambitiekader 2021-2025 ‘Samenwerken aan een thuis voor iedereen’. Dit
ambitiekader heeft als basis de woonvisie van de gemeente Groningen. We maken jaarlijks
Prestatieafspraken om die ambitie ook daadwerkelijk te realiseren.


Er veranderde veel het afgelopen jaar. Denk aan toenemende (energie-) armoede, een
verder oplopend woningtekort, inflatie. Maar ook (landelijke) ambities en afspraken die zijn
vastgelegd in de Nationale Prestatieafspraken (NPA) en de Regionale Woondeals (RWD).
Op basis van de jaarlijkse evaluatie van de Prestatieafspraken én deze actuele
ontwikkelingen hebben we gezamenlijk gekeken of we met het Ambitiekader 2021-2025 op
koers liggen.

We constateerden dat de wereld snel verandert en hebben gezamenlijk
onderzocht voor welke zaken echt bijstelling nodig was. Op een aantal thema’s vonden we
dat: Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en Duurzaamheid. In het voorjaar van 2023 is daarom,
gezamenlijk, de ‘Evaluatie en bijstelling Ambitiekader 2021-2025’ vastgesteld. Deze
bijstelling is als inlegvel in het Ambitiekader toegevoegd.


In de komende maanden wordt er in RGA-verband een woningbehoefteonderzoek
uitgevoerd. De resultaten hiervan worden medio 2024 verwacht en dienen als input bij de
nieuw op de stellen Woonvisie (Volkshuisvestingsvisie) van gemeente Groningen eind
2024/begin 2025.
Om de doelen en afspraken uit de NPA een nadrukkelijke plek te geven in de lokale
Prestatieafspraken zijn in juni dit jaar door de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening nieuwe Volkshuisvestelijke prioriteiten geformuleerd:

 • De beschikbaarheid van sociale huurwoningen, door het bouwen van nieuwe sociale
  huurwoningen, vervangende nieuwbouw en het beter benutten van de bestaande
  voorraad.
 • Zorgen voor betaalbaarheid, door te zorgen voor lagere huren voor lage inkomens en
  het bevorderen van de doorstroming.
 • Investeren in kwaliteit, door het aardgasvrij maken van woningen, door toekomst
  klaar isoleren, door te zorgen dat woningen met een energielabel E, F of G uiterlijk in
  2028 – en zo mogelijk eerder – uit de sociale huurvoorraad zijn verdwenen en door te
  kijken naar duurzamere alternatieven.

Hieronder zie je de hooflijnen van de prestatieafspraken van Groningen.

Afbeelding: Ondertekening in Groningen.

Hieronder de link om de prestatieafspraken 2024 te downloaden.